Thu nhập
Diễn giải chi tiết

Lương GROSS {{mgross | number:0}}
Bảo hiểm xã hội ({{pxh_}}%) {{mxh_ | number:0}}
Bảo hiểm y tế ({{pyt_}}%) {{myt_ | number:0}}
Bảo hiểm thất nghiệp ({{ptn_}}%) {{mtn_ | number:0}}
Thu nhập trước thuế {{mbt | number:0}}
Giảm trừ gia cảnh bản thân {{mgtbt | number:0}}
Giảm trừ người phụ thuộc {{mptS | number:0}}
Thu nhập chịu thuế {{mct | number:0}}
Thuế thu nhập cá nhân (*) {{mpit | number:0}}
Lương NET {{mnet | number:0}}

(*) Chi tiết thu nhập cá nhân (VND)
{{level.title}} {{level.value | number:0}}

Người sử dụng lao động đóng (VND)
Lương GROSS {{mgross | number:0}}
Bảo hiểm xã hội ({{pxh}}%) {{mxh | number:0}}
Bảo hiểm y tế ({{pyt}}%) {{myt | number:0}}
Bảo hiểm thất nghiệp ({{ptn}}%) {{mtn | number:0}}
Tổng cộng {{msum | number:0}}

Thu nhập tính theo

Tỉ giá (VND/USD)

Giảm trừ gia cảnh

Cá nhân
Phụ thuộc
Số người phụ thuộc

Bậc thuế thu nhập cá nhân

{{level.title}} (%)

Bảo hiểm

Lương tối thiểu
Người lao động đóng
Bảo hiểm xã hội (%)
Bảo hiểm y tế (%)
Bảo hiểm thất nghiệp (%)

Người sử dụng lao động đóng
Bảo hiểm xã hội (%)
Bảo hiểm y tế (%)
Bảo hiểm thất nghiệp (%)