Đề thi công chức Ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012 | Đề Thi Và Đáp Án Thi Công Chức Nhà Nước

Kế Toán-Tài ChínhĐề thi công chức Ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012

de thi cc 2Nhằm tiết kiệm thời gian học tập, tìm kiếm tài liệu thi công chức chuyên ngành thuế. Nay Trung Tâm Gia Sư Kế Toán Trưởng chia sẽ Đề thi công chức ngạch Công Nghệ Thông Tin 2012

 

 

 

 (hình ảnh đề thi công chức công nghệ thông tin)

 Đề thi công chức ngạch

Công Nghệ Thông Tin 2012

 

1.     Hãy mô tả danh sách các nhóm người dùng group trong hệ điều hành MS Windows XP.
2.     Phân biệt giữa người dùng user và nhóm người dùng. So sáng quyền sử dụng giữa 2 nhóm người dùng là ABmin và user.
3.    Quan hệ cơ sở dữ liệu là gì? Nêu các kiểu quan hệ trong cơ sở dữ liệu? Trình bày nội dung ý nghĩa các tùy chọn và thông số hiển thị trong hộp thoại internet protocol (PTC/IP) của NTC (cạp mạng) trong hệ điều hành Window XP.
4. Bài tập:
Cho CSDL quan hệ:
    SV(MASV, TenSV,MaLop,DiaChi)
    LOP (MaLop,TenLop,SoSV) Trong đó:
    MASV: Mã sinh viên
    TenSV: Tên sinh viên
    MaLop: Mã lớp
    DiaChi: Địa chỉ
    TenLop: Tên lớp
    SoSV: Số sinh viên
Hãy Biểu diễn các truy vấn sau bằng ngôn ngữa SQL:
    a. Liệt kê mã lớp, tên lớp và số liệu sinh viên với các lớp có số sinh viên lớn hơn 20 và nhỏ hơn 30
    b. Liệt kê tên các SV có địa chỉ ở Hải phòng và Thành phố Hà Nội
    c. Liệt kê tên các SV học ở lớp có tên lớp là kinh tế
    d. Liệt kê Mã SV , tên SV có địa chỉ ở TP HCM và có tên lớp là kinh tế