Quy đổi lương Gross sang Net | Công cụ quan trọng dành cho kế toán


Quy đổi lương Gross sang Net

 
Trung tâm xin gửi đến các kế toán công cụ Quy đổi lương Gross sang Net quan trọng: --> Link truy cập http://giasuketoantruong.com/tinhluong
 
quy doi luong gross sang net
 
 
1. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công kí hợp đồng lương NET (lương sau thuế) không bao gồm thuế TNCN.
 
♦ Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và thuế suất. Trường hợp cá nhân kí hợp đồng không bao gồm thuế TNCN ( thu nhập sau thuế thì phải quy đổi ra thu nhập trước thuế để xác định số thuế phải nộp .
 
♦ Thu nhập NET nêu tại Phụ Lục 01/PL-TNCN là thu nhập theo tháng của cá nhân thực hiện theo hợp đồng chưa có thuế TNCN và không bao gồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế .
quy doi luong gross sang net 2
 
Do đó, đối với cá nhân kí hợp đồng nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN, thực chất khoản thu nhập này có phần giảm trừ gia cảnh, vì vậy cần tính trừ khoản giảm trừ gia cảnh , sau đó phần thu nhập còn lại là thu nhập NET mới thực hiện quy đổi thành thu nhập trước thuế để tính thuế theo biểu Phụ lục nói trên.
 
Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương được trả theo hình thức công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay, tiền lương thực lãnh của ông A là 19tr/tháng. Ông A nuôi 2 người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.
 
+ Thu Nhập NET (không bao gồm gia cảnh) = 19tr – 7.2tr = 11.8tr
 
+ Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi theo công thức = (11.8-0.75)/0.85= 13tr.
 
+ Thuế TNCN phải nộp =((5*5%) + (10-5)*10%)+(13-10)*15%)= 1.2tr
 
2. Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, …
 
Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, …thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế được thực hiện theo cách chỉ quy đổi phần lương sau thuế (lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn như phần 1 nêu trên, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN.
 
Ví dụ: Tháng 8/2010, ông A nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông A được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty trả thay ông A phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông A được Công ty trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
 
Việc quy đổi thu nhập trước thuế và xác định số thuế được tính như sau:
 
- Theo chế độ quy định ông A được giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/ tháng và giảm trừ cho 2 người phụ thuộc là 1,6 triệu x 2 người x 1 tháng = 3,2 triệu đồng/tháng.
 
- Tổng các khoản giảm trừ gia cảnh của ông A = 4 triệu + 3,2 triệu = 7,2 triệu đồng/ tháng.
 
- Thu nhập NET để quy đổi (không bao gồm gia cảnh) = 17,3 triệu – 7,2 triệu = 10,1 triệu đồng.
 
- Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi theo công thức (không bao gồm gia cảnh) = (10,1 – 0,75)/0,85 = 11 triệu đồng.
 
- Tiền thuê nhà công ty trả hộ ông A là 5 triệu đồng nhưng chỉ được tính vào thu nhập chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Do đó, thu nhập chịu thuế từ tiền nhà = (11 triệu + 7,2 triệu + 1,2 triệu + 3 triệu) x 15% = 3,36 triệu đồng.
 
- Tổng thu nhập tính thuế của ông A là = 11 triệu + 3,36 triệu + 3 triệu = 17,36 triệu đồng.
 
- Thuế TNCN phải nộp = [5 triệu x 5%] + [(10 triệu - 5 triệu) x 10%] + [(17,36 triệu - 10 triệu) x 15%] = 1,854 triệu đồng.
 
Như vậy, tổng thu nhập chịu thuế của ông A (đã bao gồm thuế TNCN) mà Công ty phải trả là 26,714 triệu đồng bao gồm: 1,854 triệu tiền thuế TNCN; 17,3 triệu đồng tiền lương (lương NET) ông A thực nhận; 1,2 triệu đồng tiền bảo hiểm bắt buộc; 3,36 triệu đồng tiền nhà; 3 triệu đồng tiền thẻ hội viên sân gôn
 
3. Trường hợp cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên, trong đó vừa có nguồn thu nhập nhận lương sau thuế (lương NET), vừa có nguồn thu nhập nhận lương trước thuế (lương GROSS) thì phải quy đổi nguồn thu nhập sau thuế thành nguồn thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các nguồn thu nhập trước thuế để tính thuế TNCN
 
4. Trường hợp ví dụ:
 
Hỏi: QUY ĐỔI KHOẢN THU NHẬP KHÔNG CÓ THUẾ TNCN (THU NHẬP NET) SANG THU NHẬP CÓ THUẾ TNCN (THU NHẬP GROSS) như thế nào?

Trả lời:
Theo TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có quy định: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động không bao gồm thuế (NET) thì phải quy đổi thu nhập này thành thu nhập đã bao gồm thuế TNCN (GROSS). Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ các khoản giảm trừ.Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm
căn cứ quy đổi=Thu nhập thực nhận+Các khoản trả thay-Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.(Trong điểm đ, khoản 2, Điều 2 của TT111 ko nói đến các khoản trả thay gồm các khoản BH bắt buộc mà Cty trả thay cho người lao động).

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.

Ví dụ 5: Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi là: 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng (Theo CV 3565 thì ko cộng khoản lợi ích khác vào thu nhập làm căn cứ quy đổi kể cả khoản bảo h). Với công thức trên nếu khoản BHXH mà Cty trả thì cũng ko cộng vào các khoản lợi ích khác khi tính thu nhập làm căn cứ quy đổi.

-Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là: (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

-Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là: 25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

ð Thu nhập chịu thuế của Mr D là: 31.5+3,4375+1=35,9375 hoặc bằng thu nhập tính thuế+ các khoản giảm trừ bản thân gia cảnh +các khoản BHXH)

Ví dụ 6: Giả sử ông D tại ví dụ 5 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): (Mục đích để tính ra phần thu nhập chịu thuế của tiền thuê nhà để cộng vào thêm tổng thu nhập tính thuế TNCN tại bước 2): 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng (nếu có trả thay tiền bảo hiểm thì cũng phải cộng vào)

- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

=>Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng


Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(27,39 triệu đồng - 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

32,187 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

Hoặc xác định theo thu nhập chịu thuế theo cách: 32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng (Bao gồm tiền thực nhận cộng cho tất cả những khoản lợi ích khác mà Cty trả thay, nếu có tiền bảo hiểm mà Cty trả thay thì cũng phải cộng vào đây).