Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tìm thông tin trong web bằng Google

Download htkk

download phan mem ke toan excel

Ebook nghiep vu thue

phan mem tien ich

thu-vien-luan-van

thu vien ebook tong hop

Khóa học cho kế toán mới xin việc

Khóa học làm kế toán tổng hợp thực hành

News image

Bạn đang lo lắng liệu khối lượng kiến thức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng không? Hay bạn đang mong muốn một mức lương ...

Khóa dạy làm kế toán thuế, lập sổ sách

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph...

Khóa dạy làm kế toán thanh toán, công nợ

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán thanh toán, đáp ứng nhu cầu công việc thực tế...

Khóa dạy kèm kế toán kho, tính giá thành

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo ...

Công cụ quan trọng dành cho kế toán

Việc làm kế toán (hỗ trợ học viên)

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm

News image

Cần tuyển kế toán không yêu cầu có kinh nghiệm. Đối tác trung tâm đang cần tuyển gấp, các bạn liên hệ ngay ...

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc

News image

Tuyển nhân viên kế toán - Công ty sẽ đào tạo kỹ năng làm việc. Nộp hồ sơ liền ...

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự

News image

Tuyển kế toán không kinh nghiệm và kế toán tập sự. Lương cao, được hướng dẫn công việc, ưu tiên các bạn có thể đi làm ngay. Nộp hồ sơ ...


Kế Toán-Tài ChínhCách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cach doc bao cao ket qua hoat dong kinh doanh

1. Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho các nhà đầu tư.

Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (không thường xuyên).

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán.

Chỉ tiêu này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(1) -(2)

4

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

 

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(3) -(4)

Hoạt động tài chính: thể hiện qua 2 chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính.

Doanh thu tài chính có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,…

Chi phí tài chính: Gồm có chi phí lãi vay, chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,…

1

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

2

Doanh thu tài chính

 

3

Chi phí tài chính

 

4

Chi phí bán hàng

 

5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

(6) = (1) + (2) - (3) - (4) - (5)

 

 

 

1

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

 

2

Thu nhập khác

 

3

Chi phí khác

 

4

Lợi nhuân từ hoạt động khác

(4)= (2) - (3)

  

5

Lợi nhuận trước thuế

(5) = (1) + (4)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoạt động khác: thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập khác và Chi phí khác.

Thu nhập khác có nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và ngược lại Chi phí khác có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,…

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Chi phí khác).

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế -  Chi phí thuế thu nhập hiện hành phải nộp

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông thường hoạt động chính phải đóng góp lớn nhất.

Khi so sánh với các kỳ trước đó, ta có thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt.

2. Cách nhận xét bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ của một kỳ kế toán : tháng, quý, năm,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/04/2011 đến 36/06/2011
CHỈ TIÊU MÃ SỐ THUYẾTMINH
1 2 2 3 Quý 2 Quý 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 56,905,000
- 2. Các khoản giảm trừ 02 -
- GIÃM TRỪ NGAY KHI BÁN - -
- GIÃM TRỪ SAU KHI BÁN - -
3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 ) 10 56,905,000 -
4. Gía vốn hàng bán 11 VI.27 11,875,846 -
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 ) 20 45,029,154 -
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 - -
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 - -
- Trong đó: Lãi vay phải trả 23 - -
8. Chi phí bán hàng 24 - -
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3,553,790 1,929,837
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh [30 = 20 + ( 21- 22)-
(24 + 25)] 30 41,475,364 (1,929,837)

11. Thu nhập khác 31 - -
12. Chi phí khác 32 - -
13. Lợi nhuận khác ( 40= 31 - 32) 40 - -
14. Tổng lợi nhuận trước thuế
( 50 = 30 + 40) 50 41,475,364 (1,929,837)

15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành 51 VI.30 10,368,841 0
-
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 52 VI.30 - -
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60 31,106,523
-
Hà Nội, Ngày 30 tháng 4 năm 2011

nó chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.
Kết cấu
Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 2 phần.
Lãi lỗ
Thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm:
• Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần ở trên ta thấy doanh thu tổng của quý II tăng so quý I là 56,905,000 – 0 = 56,905,000
• Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí (nguyên nhiên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung, gia công khác…) để mua hàng và để sản xuất : 11,875,846
• Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý (tiền lương nhân viên quản lý và chi phí phục vụ quản lý như văn phòng phẩm máy móc dụng cụ khác : 3,553,790
• Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 41,475,364
Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước
Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thuế TNDN tạm tính phải đóng quý này là : 10,368,841
• Kết luận : kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý II (lãi) đạt hiệu quả hơn quý I (lỗ) , nhìn vào bảng trên ta có thể thấy doanh thu một kỳ bao nhiêu, chiết khấu giảm giá bao nhiêu, chi phí giá vốn tiêu hao là bao nhiêu, chi phí cho bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi khác, và thu khác để từ đó cho ra kết quả lời lỗ là bao nhiêu, khi đã có kết quả lời lỗ thì có thể biết chi phí thuế TNDN phải đóng và lợi nhuận còn lại sau thuế là kết quả cuối cùng: 31,106,523./.

(Thanh Khiếtgiasuketoantruong.com)