1. Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kế toán
2. Có từ 3 năm kinh nghiệm kế toán trở lên